REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO STUDIA W DANII

§ 0 - Wstęp

 

Regulamin dotyczy następujących serwisów internetowych:

  • www.studiawdanii.dk
  • www.studiawdanii.info
  • www.studiawdanii.com.pl
  • www.studiawdanii.eu

 

§ 1 - Postanowienia Ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania, korzystania z i udostępniania Serwisu internetowego dostępnego na stronach internetowych wyszczególnionych w § 0

2. Podmiotem prowadzącym Serwis jest agencja doradztwa zawodowego Studia w Danii, z siedzibą w Starachowicach na ul. Granicznej 12/16. NIP: PL6641075727

3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.studiawdanii.dk

4. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

 

§ 2 – Definicje

 

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 

Agencja, bądź Agencja Studia w Dani  – Agencja Doradztwa Zawodowego Studia w Danii Teresa Szymańska, ul. Graniczna 12/16, 27-200 Starachowice  NIP: PL6641075727 REGON: 365007960

 

Regulamin - niniejszy regulamin.

 

Serwis - usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresami internetowymi wyszczególnionymi w § 0 tego Regulaminu.

 

Zasoby serwisu - materiały udostępniane na stronach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie.

 

Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

 

§ 3 – Odpowiedzialność

 

1. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na stronach, do których Serwis odsyła, linkuje oraz nie rekomenduje tych stron i nie odpowiada za aktualność i kompletność tych informacji.

2. Serwis ma charakter inspiracyjno-informacyjny, Agencja nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych treści oraz za działania oraz decyzje powzięte przez jego Użytkowników, na podstawie informacji w nim zawartych.

3. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego działań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, skierowane przeciw Agencji, a związane z działaniem Użytkownika niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub prawem.

4. Agencja nie jest odpowiedzialna za brak dostępu do Serwisu z powodu awarii systemu telekomunikacyjnego oraz za szkody przez nie wywołane.

5. Agencja zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w Zasobach serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników o zmianach.

 

§ 4 - Prawa autorskie

 

1. Nazwy uczelni, firm oraz innych instytucji, opisy, teksty, dźwięki, filmy, zdjęcia, grafiki, logotypy i materiały stanowiące Zasoby serwisu znajdujące się w Serwisie chronione są prawami autorskimi na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z Zasobów serwisu, o których mowa w § 4 art. 1 niniejszego Regulaminu, w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek wynikający z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Zabronione jest zwielokrotnianie Zasobów serwisu, o których mowa w §4 art. 1 niniejszego Regulaminu, a w szczególności umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub w inny sposób.

 

§ 5 - Dane osobowe

 

1. Agencja Studia w Danii przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętą Politykę Prywatności

 

§ 6 - Postanowienia końcowe

 

1. Agencja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Agencja poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na serwisie internetowym www.studiawdanii.dk

3. W przypadku zmiany Regulaminu podczas realizacji zlecenia obowiązuje regulamin aktualny w chwili przyjęcia zlecenia.

4. Niniejszy Regulamin został przyjęty 01.01.2019 r. i wchodzi w życie od dnia 01.01.2019 r.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy polskiego prawa.

6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

 

Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem www.studiawdanii.dk oraz na stronach powiązanych z tą stroną, które są wyszczególnione w § 0.

AGENCJA DORADZTWA ZAWODOWEGO - STUDIA W DANII - TOGETHER WE CAN MAKE IT HAPPEN - www.studiawdanii.dk © 2018